• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوی انتگرالهای بوروین (Borwein integral) بعد از هشت تکرار ناگهان تغییر میکند