• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوی زیبای ارقام متوالی در بسط ۱/۲۴۳ که توسط ریچارد فیمن کشف شد