• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    2520 کوچکترین عددی است که به همه اعداد ۱ تا ۱۰ بخش ‌پذیر است