• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۵۰۴۱ بزرگترین مربع کامل شناخته شده است که می‌توان آنرا بصورت مجموع فاکتوریل ارقام ریشه آن نوشت