• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ده فاکتوریل (!10) ثانیه دقیقا برابر است با شش هفته