• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بسط عجیب معکوس عدد π کشف شده توسط رامانوجان