• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات شمارا بودن اعداد گویا (وجود تناظر یک به یک بین اعداد گویا و طبیعی)