• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    2√+3√ تقریبا برابر است با عدد π