• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در سال 440 پیش از میلاد بقراط نشان داد که مجموع مساحت هلال ها در شکل زیر برابر مساحت مربع است