• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رقم یکان توان پنجم هر عدد برابر است با رقم یکان همان عدد