• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هنوز کسی نتوانسته است که گنگ بودن عدد e+π را به اثبات برساند