• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آیا میدانستید میتوان nامین رقم عدد π را در مبنای دو بدون داشتن ارقام قبلی آن محاسبه کرد؟