• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    1/3 = ... + 1/64 - 1/32 + 1/16 - 1/8 + 1/4 - 1/2