• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پارادوکس تصویری- مجموع دو ضلع مثلث قائم الزاویه برابر وتر است