• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    2/2√ بصورت حد دنباله‌ای از اعداد گویا