• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۴۰۵۸۵ بزرگترین عدد شناخته شده است که برابر مجموع فاکتوریل ارقام خودش هست