• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    73939133 بزرگترین عدد اولی است که اگر هر تعداد از ارقام سمت راست آن را حذف کنید عدد حاصل باز هم اول است