• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پنج هایپر فکتوریل میلی ثانیه یا 5⁵ × 4⁴ × 3³ × 2² × 1¹ = 86400000 دقیقا برابر است با یک روز