• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سری گرندی ۱/۲ = ... + ۱ - ۱ + ۱ - ۱ + ۱ - ۱ برابری مجموع اعداد صحیح با عدد گویای ۱/۲