• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پنجاهمین عدد اول مرسن و بزرگترین عدد اول شناخته شده تا این زمان در سومین روز سال 2018 کشف شد