• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    میانگین حسابی همواره بزرگتر یا مساوی میانگین هندسی است