• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    N بلوک هم شکل را میتوان با حفظ تعادل چنان روی هم چید که سطح مقطع بالاترین بلوک به میزان دلخواه جلوتر از سطح اتکا قرار گیرد