• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اولین مجموعه از اعداد تصادفی که با استفاده از روشنایی جرقه الکتریکی در سال ۱۹۳۹ تولید شد