• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر i عدد موهومی و برابر با ریشه دوم منهای یک باشد آنگاه iⁱ ≃ 0.2078 عددی حقیقی است