• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برای هر عدد طبیعی n میتوان n عدد متوالی خوشحال (Happy Number) پیدا کرد.