• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری 1/4+2/8+3/16+4/32+5/64+...=1