• 11 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بسط عدد پی بصورت یک کسر مسلسل