• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ارتباط نسبت طلایی (عدد 𝛷) و عدد 𝜋