• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم تصویر دو بعدی با استفاده از جملات بسط فوریه