• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقاط با سرعت برابر حرکت می‌کنند