• 11 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم ۱۷ ظلعی منتظم با خط کش و پرگار