• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مرکز هندسی نقاط روی امتداد قطر دوایر متداخل چرخنده: بیضی، دایره یا خط