• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اندازه گیری زوارای مختلف با گونیای ۳۰ درجه و ۴۵ درجه