• 11 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مکان هندسی مرکز دایره روی یک سهمی است