• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برای اعداد صحیح مثبت eⁿ√ را محاسبه و سپس گرد کنید. نتیجه برای ۸ عدد اول دنباله برابر اعداد فیبوناتچی ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ... است.