• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مساحت دایره آبی رنگ برابر ‌میانگین مساحت دایره قرمز و سبز است