• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چهار نقطه تماس چهار دایره مماس بر هم روی یک دایره قرار دارند