• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با فرض اینکه خطوط مماس از مرکز هر دایره بر دایره دیگر مماس هستند طول وترهای قرمز رنگ با هم برابر است