• 8 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رادیکال اعداد طبیعی‌ با پرگار