• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعداد یک تا ۳۵ به نحوی مرتب شده‌اند که مجموع هر دو عدد متوالی یک مربع کامل است.