• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در این شکل چند مثلث متساوی الساقین به شکل نشان داده شده وجود دارد؟