• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم تابع کسینوس با دوایر چرخنده