• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری - مساحت مربع محاط در نیم دایره ۲/۵ مساحت مربع محاط در دایره است.