• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تنها مربع کاملی که می‌توان آنرا بصورت مجموع مربعات اعداد متوالی با شروع از یک نوشت.