• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقطه فینمن (Feynman Point) به نام فیزیک دانی که برای اولین بار متوجه این الگو در ۷۶۲مین رقم بعد از اعشار عدد π شد نامگذاری شده