• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فقط برخی از اعداد را میتوان با ترکیب ارقامشان و عملگرهای حسابی بازسازی کرد