• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در مثلث خیام همه اعداد قرار گرفته در ردیف‌هایی که با یک عدد اول شروع می‌شوند بر آن عدد بخش‌پذیرند.