• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    احتمال اینکه دو عدد طبیعی که به تصادف انتخاب شده‌اند نسبت به هم اول باشند تقریبا ۶۱ درصد است.