• 5 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    روش ابوریحان بیرونی برای محاسبه شعاع کره زمین