• 5 ماه پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تالس و قضیه اش